‘ông vua doanh số’ xe sang Mercedes bỏ xa BMW và Audi

2018 6.269 xe Tổng số 6.269 xe (báo cáo VAMA)